Aktuality

Připravujeme žádosti o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a podílíme se na realizaci/administraci úspěšných žádostí podaných v rámci 8. výzvy Prioritní osy 2.

Připravujeme žádosti o dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020 a podílíme se na jejich realizaci/administraci.

Zpracováváme (ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem) rozptylovou studii v rámci procesu EIA pro POPD Lomu Bílina v letech 2019 -2035.

Administrujeme přes 40 žádostí o dotace podaných v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

Pokračujeme v realizaci tzv. Protiprašného projektu společnosti Severočeské doly a.s. a Environmentálního dozoru nad činností lomu DNT společnosti Severočeské doly a.s., nově také (od roku 2017) v realizaci Environmentálního dozoru nad činností lomu Bílina společnosti Severočeské doly a.s.. Zajišťujeme realizaci dalších projektů pro tuto společnost (Rozptylové studie, Odborné posudky, Provozní řády).

-------------------------------------------------------------------------------------

V rámci proběhnuté 89.výzvy Prioritní osy 2, specifický cíl 2.2 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, jsme zpracovali a podali přes 20 žádostí za téměř 4 mld. Kč, s dotací přes 2 mld. Kč. V současné době probíhá jejich kontrola a hodnocení na SFŽP.

V rámci proběhnuté 8.výzvy Prioritní osy 2, specifický cíl 2.2 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, jsme zpracovali a podali 18 žádostí za téměř 7 mld. Kč, které všechny splnily formální i specifické podmínky přijatelnosti a byly schváleny k financování (popř. zařazeny do zásobníku). U dalších projektů jsme se podíleli na konzultační činnosti, zpracování studií proveditelnosti atd.

V rámci proběhnutých výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020, jsme zpracovali a podali celkem 8 žádostí.

V rámci dosud proběhnutých výzev Operačního programu Životní prostředí 2007-2013, bylo podpořeno s naší pomocí (zpracování žádosti, konzultační činnost, zpracování studií a posudků) 150 žádostí s celkovými investičními náklady cca 17 - 18 mld. Kč především z oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, dále pak z oblastí energetických úspor, nakládání s odpady, ochrany přírody a krajiny, environmentálního vzdělávání nebo čištění vod.

Ukázky některých našich projektů (kde jsme se podíleli na žádostech o dotaci), které se úspěšně realizují nebo již byly realizovány, můžete vidět zde.