Aktuality

V roce 2019 pokračujeme ve spolupráci s veřejným i soukromým sektorem.

Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí připravujeme několikaletý projekt do evropského programu LIFE zaměřený na fugitivní emise do vnějšího ovzduší z průmyslových činností. Rádi bychom v něm zužitkovali naše know-how v této oblasti a zajistili přenos získaných zkušeností i do dalších evropských zemí.

Věnujeme se i regionální úrovni a s Jihočeským krajem spolupracujeme na jejich třetí žádosti v tzv. kotlíkových dotacích. Nezapomínáme ani na obce a poskytujeme jim ad hoc poradenství zaměřené na řešení problematických záměrů a investic s vlivem na životní prostředí.

Pro klienty z podnikatelské sféry připravujeme žádosti o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020 a podílíme se na administraci úspěšných žádostí podaných v předchozích výzvách. Až do dnešní doby jsme se větší či menší měrou podíleli na téměř 200 projektech s celkovými investičními náklady přes 20 mld. Kč především z oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a z oblasti energetických úspor.

Pro další klienty se podílíme na procesech posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA (např. pro Severočeské doly a.s. řešíme pokračování těžby na Lomu Bílina v letech 2019-2035), zpracováváme autorizované rozptylové studie a odborné posudky z hlediska vnějšího ovzduší.

Pokračujeme v realizaci tzv. Protiprašného projektu společnosti Severočeské doly a.s. a Environmentálního dozoru nad činností lomu DNT společnosti Severočeské doly a.s., nově také (od roku 2017) v realizaci Environmentálního dozoru nad činností lomu Bílina společnosti Severočeské doly a.s.

-----------------------------

Ukázky některých našich projektů (kde jsme se podíleli na žádostech o dotaci), které se úspěšně realizují nebo již byly realizovány, můžete vidět zde.