Nejvýznamnější reference v oblasti strategického poradenství

  • Spolupráce na realizaci projektu pro MŽP "Zpracování referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREF II", 2015
  • Zpracování podkladové analýzy a odborné poradenství pro proces notifikace veřejné podpory pro 90 % dotační podporu na zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji
  • Analýza vnějších faktorů nízkého čerpání finančních prostředků v PO 2 OPŽP, MŽP, 2010
  • Iniciativa STOP PRACH (odborný garant, řízení projektu), Severočeské doly a.s., 2009 - doteď, ve spolupráci s: ČHMÚ, SZÚ a další
  • Podklady pro novou právní úpravu ochrany ovzduší v České republice (zákon o ochraně ovzduší), MŽP, 2008 - 2012
  • Podklady pro sledování a hodnocení prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013, MŽP, 2008, 2009
  • Zmapování absorpční kapacity ve vztahu k OPŽP, prioritní osa 2: Ochrana ovzduší, MŽP, 2006
Zpět na úvodní stránku Reference